Chinese Overseas Collection

中文大學圖書館館藏 CUHK Library Collection

Collection on "overseas Chinese studies"
Subject Area - Chinese in Australia & New Zealand

回選覽頁

TITLE   listing in Alphabetical order [Total : 165 ]:

Australia       New Zealand

 1. AFTER THE RUSH : REGULATION, PARTICIPATION AND CHINESE COMMUNITIES IN AUSTRALIA, 1860-1940 / EDITED BY SOPHIE COUCHMAN, JOHN FITZGERALD & PAUL MACGREGOR.
  Victoria, Australia : Arena Printing and Pub., 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5A53 2004
 2. ANCESTORS : CHINESE IN COLONIAL AUSTRALIA / JAN RYAN.
  South Fremantle, Western Australia : Fremantle Arts Centre Press, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  DU374.R92 1995
 3. AODALIYA DE HONG XIN / YUAN YING, CHEN MINGXIAN XUAN BIAN.
  Beijing : Hua xia chu ban she, 1997.
  澳大利亞的紅心 / 袁鷹, 陳明仙選編.
  北京第1版.
  北京 : 華夏出版社, 1997.
  中國作家看世界叢書 ; [3].
  袁鷹.
  陳明仙.
  LOCATION = ul coc.
  PL2623.C57276 1997
 4. AODALIYA HUA QIAO HUA REN SHI / HUANG KUNZHANG ZHU.
  Huang, Kunzhang, 1937-
  [Guangzhou] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 1998.
  黃昆章, 1937-
  澳大利亞華僑華人史 / 黃昆章著.
  第1版.
  [廣州] : 廣東高等教育出版社, 1998.
  世界華僑史叢書.
  附參考文獻.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5H79 1998
 5. AODALIYA HUA QIAO HUA REN SHI / ZHANG QIUSHENG ZHU.
  Zhang, Qiusheng.
  Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998.
  張秋生.
  澳大利亞華僑華人史 / 張秋生著.
  北京 : 外語教學与研究出版社, 1998.
  History of the Chinese emigrants to Australia.
  澳大利亞研究叢書(外語教學与研究出版社).
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5C42 1998
 6. AODALIYA KEJIA / LUO KEQUN ZHU.
  Luo, Kequn.
  Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008.
  罗可群.
  澳大利亚客家 / 罗可群著.
  桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 L86 2008
 7. AODALIYA XIN HUA REN WEN XUE JI WEN HUA YAN JIU ZI LIAO XUAN / QIAN CHAOYING BIAN.
  Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998.
  澳大利亚新华人文学及文化硏究资料选 / 钱超英编.
  北京 : 外語教學与研究出版社, 1998.
  LOCATION = na.
  PL3128.A62 2002
 8. AO HUA MING SHI FENG CAI / ZHANG AOLIE ZHU = CHINESE LITERATI IN AUSTRALIA / BY AO LIE ZHANG.
  Zhang, Aolie.
  澳華名士風采 / 張奧列著 = Chinese literati in Australia / by Ao Lie Zhang.
  香港 : 天地圖書有限公司, 2003.
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5Z43 2003
 9. 澳洲太極藝文協會 : 十周年紀念特刊 / 主編張繼沛.
  [Australia : 澳洲太極藝文協會, 2012].
  LOCATION = ul coc , cc.
  GV504 .A64 2012
 10. AO ZHOU FENG JING HUI HUA YI BAI NIAN / XIANGGANG YI SHU ZHONG XIN JI XIANGGANG AO ZHOU ZHUAN YUAN GONG SHU ZHU BAN = MOOD & MOMENT : A CENTURY OF AUSTRALIAN LANGSCAPE / PRESENTED BY HONG KONG ARTS CENTRE AND THE AUSTRALIAN COMMISSION HONG KONG.
  Ao Zhou feng jing hui hua yi bai nian (1984 : Xianggang yi shu zhong xin).
  澳洲風景繪畫一百年 / 香港藝術中心及香港澳洲專員公署主辦 = Mood & Moment : A Century of Australian Landscape / Presented by Hong Kong Arts Centre and the Australian Commission Hong Kong.
  [香港 : 香港藝術中心, 1984?].
  [Xianggang : Xianggang yi shu zhong xin, 1984?].
  LOCATION = ul coc.
  ND1100.A67 1984
 11. AOZHOU HUA QIAO GAI KUANG.
  Lei, Zhenyu.
  Taibei : Zheng zhong shu ju.
  雷鎮宇.
  澳洲華僑概況 / 雷鎮宇編著.
  臺初版.
  臺北 : 正中書局, 民國80[1991].
  海外華人青少年叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L4 1991
 12. AO ZHOU HUA QIAO JING JI / [LIU DAREN, TIAN XINYUAN BIAN ZHU].
  Liu, Daren, 1919-
  劉達人, 1919-
  澳洲華僑經濟 / [劉達人, 田心源編著].
  Taibei Shi : Hai wai chu ban she, Minguo 47 [1958].
  台北市 : 海外出版社, 民國47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  HC605.L58 1958
 13. AOZHOU HUA QIAO SHI / LIU WEIPING ZHU.
  Liu, Wei-ping.
  Taibei : Xing dao chu ban she, 1989.
  附參考文獻.
  澳洲華僑史 / 劉渭平著.
  臺北 : 星島出版社, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L58
 14. AO ZHOU HUA QIAO SHI HUA / [LIU WEIPING ZHU].
  Liu, Wei-ping.
  澳洲華僑史話 / [劉渭平著].
  [Taibei] : Hai wai wen ku chu ban she, [1956].
  [臺北] : 海外文庫出版社, [1956].
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L58 1956
 15. AO ZHOU HUA REN ZU QIU ZONG HUI SAN ZHOU NIAN ZHI QING = 3RD ANNIVERSARY COMMEMORATION, THE ACSA, 1998.
  Australian Chinese Soccer Association.
  Sydney : Ao Zhou Hua ren zu qiu zong hui, 1998.
  澳洲華人足球總會三周年誌慶 = 3rd anniversary commemoration, the ACSA, 1998.
  Sydney : 澳洲華人足球總會, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  GV944.A9A87 1998
 16. AOZHOU JIAN WEN LU / WANG PUJUN ZHU.
  Wang, Pujun, 1957-
  Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1995.
  王普軍, 1957-
  澳洲見聞錄 / 王普軍著.
  太原 : 山西人民出版社, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  DU105.2.W36 1995
 17. AOZHOU YI MIN CHU TAN / XI QIANHUANG ZHU.
  Xi, Qianhuang.
  Hong Kong : Ming chuang chu ban she, 1989.
  西茜凰.
  澳洲移民初探 / 西茜凰著.
  再版.
  香港 : 明窗出版社, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5H78
 18. AO ZHOU YU ZHONGGUO / [LIU DAREN ZHU].
  Liu, Daren, 1919-
  劉達人, 1919-
  澳洲與中國 / [劉達人著].
  [Taibei Shi : Hai wai wen ku chu ban she, 1958].
  [臺北市 : 海外文庫出版社, 1958].
  LOCATION = ul coc.
  DU96.L56 1958.
 19. ASIA-PACIFIC MIGRATION TO AUSTRALIA.
  [Carlton South, Vic. : Bureau of Immigration and Population Research, 1993].
  Published as: BIPR bulletin, issue no. 10, November 1993.
  Proceedings of a conference entitled Asia-Pacific Migration Affecting Australia, held in Darwin, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  JV9125.A742 1993
 20. ASIAN MIGRATION : PACIFIC RIM DYNAMICS / EDITED BY YEN-FEN TSENG ... [ET AL. ; CONTRIBUTORS, CHILLA BULBECK ... ET AL.].
  Taipei, Taiwan : Interdisciplinary Group for Australian Studies (IGAS), National Taiwan University, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  JV9290.A753 1999
 21. THE ASSIMILATION OF THE CHINESE IN AUSTRALIA.
  Huck, Arthur.
  Canberra : Australian National University Press, 1970 [i.e. 1971].
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5H82
 22. ASTRONAUT FAMILIES AND PARACHUTE CHILDREN : THE CYCLE OF MIGRATION BETWEEN HONG KONG AND AUSTRALIA / ROGELIA PE-PUA ... [ET AL.].
  Canberra : A.G.P.S., 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5A78 1996
 23. ASTRONAUTS FROM TAIWAN : TAIWANESE IMMIGRATION TO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND AND THE SEARCH FOR A NEW LIFE / BY TIM BEAL & FARIB SOS.
  Beal, Tim.
  Wellington : Steele Roberts, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5B43 1999
 24. ASTRONAUTS, LOST SOULS & DRAGONS : VOICES OF TODAY'S CHINESE AUSTRALIANS / IN CONVERSATION WITH DIANA GIESE.
  Giese, Diana.
  St. Lucia, Qld. : University of Queensland Press, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5G54 1997
 25. AUSTRALIA'S ASIA : FROM YELLOW PERIL TO ASIAN CENTURY / EDITED BY DAVID WALKER & AGNIESZKA SOBOCINSKA.
  Crawley, W.A. : UWA Publishing, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.A73 A97 2012
 26. AUSTRALIAN CHINESE / WILLIAM YANG.
  Yang, William, 1943-
  Canberra : National Portrait Gallery, c2001.
  William Yang and National Portrait Gallery 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 Y26 2001
 27. AUSTRALIAN OPINION ON THE INDO-CHINESE INFLUX, 1975 TO 1979 / PETER LAWRENCE.
  Lawrence, Peter, 1942-
  Brisbane,Qld. : Griffith University,Centre for the Study of Australian- Asian Relations, 1983.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.I53L39
 28. AUSTRALIAN-THAI RELATIONS : A THAI PERSPECTIVE / BY KHIEN THEERAVIT.
  Khian Thirawit.
  Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1979.
  LOCATION = ul coc.
  DS575.5.A8K46 1979
 29. BEI GU DU YAN MO DE NÜ REN : DA YANG ZHOU HUA WEN WEI XING XIAO SHUI XUAN : AODALIYA PIAN / LING DINGNIAN BIAN.
  Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011.
  被孤獨淹沒的女人 : 大洋洲華文微型小說選 : 澳大利亞篇 / 凌鼎年編.
  台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PL3136 .B45 2011
 30. BIAS : OFFENSIVELY CHINESE/AUSTRALIAN : A COLLECTION OF ESSAYS ON CHINA AND AUSTRALIA / OUYANG YU ; [J.V. D'CRUZ, FOREWORD].
  Ouyang, Yu, 1955-
  Melbourne : Otherland Publishing, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  PR9619.4.O94 B53 2007
 31. BIG WHITE LIE : CHINESE AUSTRALIANS IN WHITE AUSTRALIA / JOHN FITZGERALD.
  Fitzgerald, John, 1951.
  Sydney, NSW : University of New South Wales Press, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 F58 2007

 32. THE BILINGUAL ACQUISITION OF ENGLISH AND MANDARIN : CHINESE CHILDREN IN AUSTRALIA / RUYING QI.
  Qi, Ruying.
  Amherst, NY : Cambria Press, c2011.
  LOCATION = ul coc.
  P115.2 .Q5 2011

 33. BLACKBIRD / DAVID CROOKES.
  Crookes, David.
  Sydney, NSW : Hodder, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  PR9619.3.C766B482 2000
 34. A BOOK TO COMMEMORATE A COMMON VICTORY / ISSUED BY THE CHINESE COMMUNITY IN [EW] S[OUTH] W[ALES].
  Sydney : Boylan, 1945.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.53B66
 35. BU TONG DE SHI JIE / HUANG WEIQUN.
  Huang, Weiqun.
  Xianggang : Ming chuang chu ban she you xian gong si, 1995.
  黃惟群.
  不同的世界 / 黃惟群.
  香港 : 明窗出版社有限公司, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  PL2865.W33P8 1995
 36. CHANG YE XING XI : AODALIYA HUA REN SHI 1860-1940 = LONELY STAR ON LONESOME NIGHTS : A HISTORY OF THE CHINESE AUSTRALIANS 1860- 1940 / YANG YONGAN ZHU.
  Yang, Yongan.
  Xianggang : Shang wu yin shu guan (xianggang) you xian gong si, 2014.
  楊永安.
  長夜星稀 : 澳大利亞華人史 1860-1940 / 楊永安著.
  香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 Y36 2014
 37. CHINATOWN IN THE 1980S : IMPACTS OF PLANS AND PROJECTS.
  Sydney : Australian Chinese Community Association, 1982.
  LOCATION = ul coc.
  HV4013.A9C54
 38. CHINESE ACTIVISM OF A DIFFERENT KIND : THE CHINESE STUDENTS' CAMPAIGN TO STAY IN AUSTRALIA / BY JIA GAO.
  Gao, Jia.
  Leiden ; Boston : Brill, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  LC3089.A8 G36 2013
 39. CHINESE-AUSTRALIAN JOURNEYS : RECORDS ON TRAVEL, MIGRATION AND SETTLEMENT, 1860-1975 / PAUL JONES.
  Jones, Paul.
  [Queen Victoria Terrace, Parkes] : National Archives of Australia, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 J66 2005
 40. CHINESE COMMUNITY SOCIAL SERVICES CENTRE INC. : 10TH ANNIVERSARY COMMEMORATIVE PUBLICATION = HUA REN SHE QU FU WU ZHONG XIN : SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN / EDITOR, ADA POON.
  Chinese Community Social Services Centre Inc. (Victoria, Australia).
  Chinese Community Social Services Centre Inc. : 10th anniversary commemorative publication = 華人社區服務中心 : 十週年紀念特刊 / editor, Ada Poon.
  Victoria, Australia : Chinese Community Social Services Centre Inc., c2002.
  LOCATION = ul coc.
  HV4013.A8C494 2002
 41. THE CHINESE FACTOR / PAMELA TAN ; FOREWARD BY FREDERICK C. TEIWES.
  Tan, Pamela, 1930-.
  Dural Delivery Centre, NSW : Rosenberg Pub., 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 T36 2008

 42. THE CHINESE IN AUSTRALIA.
  Huck, Arthur.
  {Melbourne : Longmans, [1968].
  LOCATION = ul.
  JV9185.C4H9
 43. CHINESE IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND : A MULTIDISCIPLINARY APPROACH / EDITED BY JAN RYAN.
  New Delhi : New Age International Publishers : Wiley Eastern, c1995.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5C45 1995
 44. CHINESE IN AUSTRALIAN FICTION, 1888-1988 / OUYANG YU.
  Ouyang, Yu, 1955-.
  Amherst, N.Y. : Cambria Press, c2008.
  LOCATION = ul coc.
  PR9605.6.C48 O89 2008
 45. THE CHINESE IN SHOALHAVEN / ROBYN FLORANCE.
  Florance, Robyn.
  Nowra, N.S.W. : Shoalhaven Historical Society, 2004.
  "友誼, 歷史紀錄"--Cover.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 F588 2004
 46. CHINESE MUSIC IN AUSTRALIA, VICTORIA : 1850s to mid 1990s / WANG ZHENG-TING.
  Wang, Zheng-Ting, 1959-
  Melbourne : Australia Asia Foundation, c1997.
  LOCATION = ul coc.
  ML3746.W26 1997
 47. THE CHINESE ON THE AUSTRALIAN GOLDFIELDS / EDITED AND COMPILED BY JOHN HIRST.
  Melbourne : Dept. of History, La Trobe University, c1991.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5C47 1991
 48. CHINESE MIGRATION AND SETTLEMENT IN AUSTRALIA / C. Y. CHOI [I.E. C. TS’AI].
  Choi, C. Y.
  Sydney : Sydney University Press ; Portland, Or. : distributed by International Scholarly Book Services, 1975.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5T74
 49. CHINESE WOMEN AND THE GLOBAL VILLAGE : AN AUSTRALIAN SITE / JAN RYAN.
  Ryan, Jan.
  St. Lucia, Qld., Australia : University of Queensland Press in association with the API Network and Curtin University of Technology, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5R936 2003
 50. CHINESE WOMEN WORKING IN MARKET GARDENS ACROSS THE SYDNEY BASIN : FINAL REPORT / PROGRAM MANAGER, VIVIENNE STRONG ; SENIOR PROJECT OFFICER , NERILYN LEE.
  North Parramatta, N.S.W. : Women's Health at Work Program, Multicultural Health Unit, [2006].
  LOCATION = ul coc.
  HD6073.A292 A83 2006
 51. CHRONICLE OF THE CHINESE CATHOLIC COMMUNITY, BRISBANE : (EXTRACT FROM 25TH ANNIVERSARY MAGAZINE).
  Runcorn, QLD : Chinese Catholic Community, Brisbane, Sacred Heart Centre, [2010?].
  布里斯本華人天主教會二十五年編年史.
  LOCATION = ul coc.
  BX4644.A82 B75 2010.
 52. CHU JING YU XIN JING = SITUATION AND FEELING / ANIU BIAN.
  Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2001.
  Shenyang Shi : Liaoning jiao yu chu ban she, 1999.
  处境与心境 = Situation and feeling / 阿牛编.
  沈阳市 : 辽宁教育出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  AC149.C6725 1999.
 53. COMING HOME : 37 CHINESE AUSTRALIAN ARTISTS = HUAN XIANG : SAN SHI QI WEI AO JI HUA REN DANG DAI YI SHU JIA LIAN ZHAN : SYDNEY OLYMPIC PARK TRAVELLING EXHIBITION / MANAGED AND CURATED BY CATHERINE CROLL.
  Coming home : 37 Chinese Australian artists = 还乡 : 三十七位澳籍华人当代艺术家联展 : Sydney Olympic Park travelling exhibition / managed and curated by Catherine Croll.
  Croll, Catherine.
  Sydney Olympic Park Authority.
  [Sydney, N.S.W.] : Catherine Croll, [2009]
  LOCATION = ul coc.
  N7345.6 .C66 2009
 54. COMMUNITY AND NATION : CHINA, SOUTHEAST ASIA AND AUSTRALIA / WANG GUNGWU.
  Wang, Gungwu.
  Kensington, Australia : Asian Studies Association of Australia, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  DS523.4.C45W35 1992
 55. CULTURE, IDENTITY, COMMODITY : DIASPORIC CHINESE LITERATURES IN ENGLISH / EDITED BY TSEEN KHOO AND KAM LOUIE.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  PS153.C45C85 2005
 56. DAYANGZHOU HUA REN SHI SHI CONG GAO / LIU WEIPING ZHU.
  Liu, Wei-ping.
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2000.
  大洋洲華人史事叢稿 / 劉渭平著.
  香港 : 天地圖書有限公司, 2000.
  天地文庫 ; 1.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L584 2000
 57. DAYANGZHOU OU YUAN / ZHU BIAN ZHUANG WEIJIE.
  Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she, 2002.
  大洋洲鸥缘 / 主编庄伟杰.
  福州 : 海峡文艺出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PL3135.23.D28 2002
 58. DIASPORIC CHINESE VENTURES : THE LIFE AND WORK OF WANG GUNGWU / EDITED BY GREGOR BENTON AND HONG LIU.
  London ; New York : RoutledgeCurzon, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  CT2808.W365D53 2004
 59. THE DIGGERS FROM CHINA : THE STORY OF CHINESE ON THE GOLDFIELDS / JEAN GITTINS.
  Gittins, Jean.
  Melbourne ; New York : Quartet Books, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5G57
 60. DINKY-DI : THE CONTRIBUTIONS OF CHINESE IMMIGRANTS AND AUSTRALIANS OF CHINESE DESCENT TO AUSTRALIA’S DEFENCE FORCES AND WAR EFFORTS, 1899-1988 / MORAG LOH ; EDITED BY JUDITH WINTERNITZ.
  Loh, Morag Jeanette, 1935-
  Canberra : AGPS Press, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L64 1989
 61. DRAGON SEED IN THE ANTIPODES : CHINESE-AUSTRALIAN AUTOBIOGRAPHIES / SHEN YUANFANG.
  Shen, Yuanfang.
  Victoria, Australia : Melbourne University Press, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5S44 2001
 62. EAST BY SOUTH : CHINA IN THE AUSTRALASIAN IMAGINATION / EDITED BY CHARLES FERRALL, PAUL MILLAR AND KEREN SMITH.
  Wellington : Victoria University Press, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 E37 2005

 63. THE EASTERN SLOPE CHRONICLE.
  Ouyang, Yu, 1955-.
  Blackheath, NSW : Brandl & Schlesinger, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PR9619.4.O94 E37 2002
 64. FAMILIES OF FORTUNE : CHINESE PEOPLE IN THE TWEED / JOANNA BOILEAU FOR TWEED RIVER REGIONAL MUSEUM.
  Boileau, Joanna, 1953-
  [Murwillumbah, N.S.W.] : Tweed Shire Council, c2009.
  LOCATION = ul coc.
  DA880.T9 B65 2009
 65. FANG LANGZHOU ZI XUAN JI : YING DE CHONG CI.
  Fang, Langzhou.
  Xianggang : Yin he chu ban she, 2009.
  方浪舟.
  方浪舟自選集 : 鷹的衝刺.
  香港 : 銀河出版社, 2009.
  飛鷹的衝刺 : 方浪舟自選集 = A soaring eagle
  Poems. Selections. English & Chinese. 2009
  LOCATION = ul coc.
  PL2937.A546 A6 2009
 66. FEAR AND HATRED : PURIFYING AUSTRALIA AND CALIFORNIA 1850-1901 / ANDREW MARKUS.
  Markus, Andrew.
  Sydney : Hale & Iremonger, 1979.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5M37 1979
 67. FENCES AND NEIGHBORS : THE POLITICAL GEOGRAPHY OF IMMIGRATION CONTROL / JEANNETTE MONEY.
  Money, Jeannette.
  Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  JV6271.M66 1999
 68. FENG YU AOZHOU LU : ZHONGGUO LIU XUE SHENG LU AO SHENG HUO SHI LU / LIU WEIQUN ZHU.
  Liu, Weiqun.
  Wuhan shi : Changjiang wen yi chu ban she, 2000.
  劉維群.
  風雨澳洲路 : 中國留學生旅澳生活實錄 / 劉維群著.
  武漢市 : 長江文藝出版社, 2000.
  中國留學生旅澳生活實錄.
  LOCATION = ul coc.
  PL2879.W3F45 2000
 69. FLOATING LIVES : THE MEDIA AND ASIAN DIASPORAS / EDITORS, STUART CUNNINGHAM AND JOHN SINCLAIR.
  St. Lucia, Queensland : University of Queensland Press, 2000.
  Subtitle on cover: Negotiating cultural identity through media.
  LOCATION = ul coc.
  P94.5.M552A837 2000
 70. FROM CANTON WITH COURAGE / JACK BROOK.
  Brook, J. (Jack)
  [Parramatta, N.S.W.] : Jack Brook, 2010.
  "Parramatta and beyond: Chinese arrivals 1800-1900"--Cover.
  Chinese title on cover: 來自廣東, 懷着勇氣
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 B76 2010
 71. FROM PEARL TO OPAL : A LEARNING JOURNEY / CORIANDA LI.
  Li, Corianda.
  Australia : Debut Publishing, c2002.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L5 2002
 72. FROM URBAN ENCLAVE TO ETHNIC SUBURB : NEW ASIAN COMMUNITIES IN PACIFIC COUNTRIES / EDITED BY WEI LI.
  Honolulu : University of Hawai'i Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  E184.A75L52 2006
 73. THE GIRL IN THE WHITE SHIP / PETER TOWNSEND.
  Townsend, Peter, 1914-
  New York : Holt, Rinehart, and Winston, 1983, c1981.
  LOCATION = ul coc.
  G530.T68.
 74. GLOBALIZING LOCAL IDENTITY : HONG KONG STYLE YUMCHA IN AUSTRALIA / SIUMI MARIA TAM.
  Tam, Siumi Maria.
  [Hong Kong : Chinese University Of Hong Kong, 1997].
  LOCATION = ul coc.
  GT2853.A8 T35 1997

 75. GOLD SEEKING : VICTORIA AND CALIFORNIA IN THE 1850S / DAVID GOODMAN.
  Goodman, David, 1957-
  St Leonards, NSW : Allen & Unwin, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DU220.G66 1994b
 76. GOLDEN THREADS : THE CHINESE IN REGIONAL NEW SOUTH WALES, 1850-1950 = JIN LU YUAN / JANIS WILTON.
  Wilton, Janis, 1951-
  Armidale, NSW : New England Regional Art Museum in association with Powerhouse Publishing, 2004.
  Golden threads : the Chinese in regional New South Wales, 1850-1950 = 金縷緣 / Janis Wilton.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5W577 2004
 77. THE GREAT WHITE WALLS ARE BUILT : RESTRICTIVE IMMIGRATION TO NORTH AMERICA AND AUSTRALASIA 1836-1888 / CHARLES A. PRICE.
  Price, Charles Archibald.
  Canberra : Australian Institute of International Affairs in association with Australian National University Press, 1974.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P75
 78. HAI JIAO MENG HUA LU : DIAO WENG AO ZHOU SHOU JI / SHA YU ZHU.
  Sha, Yu, 1933- author.
  Xianggang : Tian di tu shu you xiang gong si, 2014.
  沙予, 1933- author.
  海角夢華錄 : 釣翁澳洲手記 / 沙予著.
  香港 : 天地圖書有限公司, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = na.
  PL2958.A48 H35 2014
 79. HAI WAI HUA REN DE KANG ZHENG : DUI MEI DI ZHI YUN DONG SHI SHI YU SHI LIAO / HUANG XIANQIANG.
  Wong, Sin Kiong.
  Singapore : Xinjiapo Ya Zhou yan jiu xue hui, c2001.
  黃贤強.
  海外华人的抗爭 : 对美抵制运动史实與史料 / 黃贤強.
  Singapore : 新加坡亚洲硏究学会, c2001.
  LOCATION = ul coc.
  E183.8.C5W64 2001
 80. HARVEST OF ENDURANCE : A HISTORY OF THE CHINESE IN AUSTRALIA 1788-1988 = AO ZHOU HUA REN LI SHI HUA JUAN / [HISTORICAL TEXT, MO YIMEI ; EDITOR, JEFF CULNANE].
  [Sydney?] : ID Studio, c1988.
  澳洲華人歷史畫卷.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 H37 1988

 81. HIDDEN HERITAGE : HISTORICAL ARCHAEOLOGY OF THE OVERSEAS CHINESE / COMPILED AND EDITED BY PRISCILLA WEGARS.
  Amityville, N.Y. : Baywood Pub. Co., c1993.
  LOCATION = ul coc.
  E184.C5H54 1993
 82. HONG DAI ZI, JIN JIAN ZI : XINI HUA REN SHI / YUAN ZHU XUELI FEIZIJIEERDE ; FAN YI ZHANG WEI.
  Fitzgerald, Shirley.
  Red tape, gold scissors. Chinese.
  Xini : Xini shi zheng fu, 1998.
  紅帶子, 金剪子 : 悉尼華人史 / 原著雪莉・費兹・爾德 ; 翻譯張威.
  悉尼 : 悉尼市政府, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  DU178.F46812 1998
 83. HUA SHUO AODALIYA = INTRODUCING AUSTRALIA : SUPPLEMENTARY CHINESE READINGS FOR INTERMEDIATE STUDENTS / LINNEI LI, GLORIA DAVIES, XUERU ZHAO.
  Li, Linnei.
  Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she, 1992.
  話說澳大利亞 = Introducing Australia : supplementary Chinese readings for intermediate students.
  北京 : 北京語言學院出版社, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  PL1129.E5L5 1992
 84. 華裔牧傳, 共融合作 : 第四屆全球海外華人牧傳研討會 = COMMUNION & COLLABORATION : EVANGELIZATION OF CHINESE DESCENDANTS.
  Worldwide Overseas Chinese Pastoral and Evangelization Convention (4th : 2009 : Sydney (N.S.W.), Australia)
  [Ashfield, N.S.W. : 澳洲天主教華人團體?, 2009?]
  LOCATION = ul coc.
  BV2160 .W675 2009
 85. IMAGINING THE CHINESE DIASPORA : TWO AUSTRALIAN PERSPECTIVES / WANG GUNGWU, ANNETTE SHUN WAH.
  Wang, Gungwu.
  Canberra : Centre for the Study of the Chinese Southern Diaspora, Division of Pacific and Asian History, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS509.5.C5W329 1999
 86. IN YOUR FACE : CONTEMPORARY CHINESE POETRY IN ENGLISH TRANSLATION / INTRODUCED AND TRANSLATED BY OUYANG YU.
  Victoria, Australia : Otherland Literary Journal, 2002.
  Chinese title on cover: Za ni de lian.
  This is a special issue of Otherland literary journal, no. 8, 2002.
  Chinese title on cover: 砸你的臉.
  LOCATION = ul coc.
  PL2658.E3I5 2002
 87. THE INDOCHINESE IN AUSTRALIA, 1975-1995 : FROM BURNT BOATS TO BARBECUES / NANCY VIVIANI.
  Viviani, Nancy.
  Melbourne ; New York : Oxford University Press, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.I53V58 1996
 88. JIE BAN TONG XING MAI XIANG JIDU : MO'ERBEN TIAN ZHU JIAO HUA REN XIN YOU TUAN TI YIN XI JI NIAN = CATHOLIC CHINESE COMMUNITY OF MELBOURNE 25TH ANNIVERSARY 1985-2010.
  [Melbourne : Catholic Chinese Community of Melbourne], c2012.
  結伴同行邁向基督 : 墨爾本天主教華人信友團體銀禧紀念 = Catholic Chinese Community of Melbourne 25th anniversary 1985-2010.
  LOCATION = ul coc.
  BX1688.M45 J54 2012
 89. THE LAMBING FLAT / NERIDA NEWTON.
  Newton, Nerida.
  St Lucia, Qld. : University of Queensland Press, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  PR9619.4.N49L35 2003
 90. LAN YIN : XIANGGANG ZHONG WEN DA XUE AO ZHOU XIAO YOU HUI NIAN KAN = LAM YIN ... : THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG ALUMNI ASSOCIATION AUSTRALIA ANNUAL BULLETIN.
  Carlingford Court, NSW : Xianggang Zhong wen da xue Ao Zhou xiao you hui. 嵐音 : 香港中文大學澳洲校友會年刊 = Lam yin ... : the Chinese University of Hong Kong Alumni Association Australia annual bulletin.
  Carlingford Court, NSW : 香港中文大學澳洲校友會.
  LOCATION = ul coc.
  LH7.C48L35
 91. LEAVING CHINA : MEDIA, MIGRATION, AND TRANSNATIONAL IMAGINATION / WANNING SUN.
  Sun, Wanning, 1963-
  Lanham : Rowman & Littlefield, c2002.
  LOCATION = ul coc.
  P92.C5S86 2002
 92. LI CHENGJI XIAN SHENG FANG WEN JI LU / FANG WEN, JI LU LI ZHIGANG.
  Li, Chengji, 1916-.
  Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 89 [2000].
  李承基, 1916-.
  李承基先生訪問記錄 / 訪問, 紀錄黎志剛.
  台北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國89 [2000].
  LOCATION = ul.
  LOCATION = ul hks.
  LOCATION = ul coc.
  HC426.5.L48 A3 2000
 93. LIU WEIPING XIAN SHENG JI NIAN JI / WU JINGLIANG ZHU BIAN.
  Sydney : Guo ji hua wen chu ban she, 2006.
  劉渭平先生記念集 / 吳景亮主編.
  Sydney : 國際華文出版社, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  CT1828.L535534 L5 2007
 94. LOCATING ASIAN AUSTRALIAN CULTURES / EDITED BY TSEEN KHOO.
  London : Routledge, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = ul.
  DU122.A73 L63 2008
 95. LU JU AOZHOU SI SHI NIAN / XIAN TANG.
  Xie, Tang, 1919-
  Xianggang : Yuan fang chu ban she, 1983.
  謝棠, 1919-
  旅居澳洲四十年 / 謝棠.
  香港 : 遠方出版社, 1983.
  謝棠, 1919-
  LOCATION = ul coc.
  CT1828.H738A3
 96. MAKING CHINESE AUSTRALIA : URBAN ELITES, NEWSPAPERS AND THE FORMATION OF CHINESE-AUSTRALIAN IDENTITY, 1892-1912 / MEI-FEN KUO.
  Kuo, Mei-fen, author.
  Clayton, Victoria : Monash University Publishing, [2013].
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 K85 2013
 97. MANY INVENTIONS : THE CHINESE IN THE ROCKS, SYDNEY, 1890-1930 / JANE LYDON.
  Lydon, Jane.
  Clayton, Vict. : Monash Publications in History, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5L93 1999
 98. NAN TIAN SUI BI / SITU HUICHU ZHU.
  Situ, Huichu, 1924-.
  Xianggang : Huo yi chu ban shi ye you xian gong si, 2008-.
  司徒惠初, 1924-.
  南天隨筆 / 司徒惠初著.
  香港 : 獲益出版事業有限公司, 2008-.
  LOCATION = ul coc.
  DU95 .S58 2008 v.1
 99. NAVIGATING BOUNDARIES : THE ASIAN DIASPORA IN TORRES STRAIT / EDITORS, ANNA SHNUKAL, GUY RAMSAY AND YURIKO NAGATA.
  Canberra, A.C.T. : Pandanus Books, c2004.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.A73N38 2004
 100. THE NEW GOLD MOUNTAIN : THE CHINESE IN AUSTRALIA, 1901-1921 / C. F. YONG.
  Yong, C. F. (Ching Fatt).
  Richmond, Australia : Raphael Arts, 1977.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5Y66
 101. THE OCCUPATIONAL ADJUSTMENT OF INDO-CHINESE REFUGEES IN AUSTRALIA / ROBYN R. IREDALE.
  Iredale, Robyn R.
  Canberra, A.C.T. : Australian National University, c1983.
  LOCATION = ul coc.
  HD8848.5.I54I74 1983
 102. ON NOT SPEAKING CHINESE : LIVING BETWEEN ASIA AND THE WEST / IEN ANG.
  Ang, Ien.
  London ; New York : Routledge, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.A585 2001
 103. THE OVERSEAS CHINESE IN AUSTRALASIA : HISTORY, SETTLEMENT AND INTERACTIONS : PROCEEDINGS / HENRY CHAN, ANN CURTHOYS, NORA CHIANG, EDITORS.
  [Taipei, Taiwan] : Interdisciplinary Group for Australian Studies (IGAS), National Taiwan University ; [Australia] : Centre for the Study of the Chinese Southern Diaspora, Australian National University, [2001].
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5O923 2001
 104. THE PEOPLE NEXT DOOR : UNDERSTANDING INDONESIA / DUNCAN GRAHAM.
  Graham, Duncan, 1938-
  Crawley, Western Australia : University of Western Australia Press, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS625.G694 2004
 105. RELOCATING CAREERS : HONG KONG PROFESSIONALS AND MANAGERS IN AUSTRALIA / ANITA S. MAK.
  Mak, Anita S.
  Hong Kong : Centre of Asian Studies, The University of Hong Kong, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  HD38.2.M35 2001
 106. REN SHENG LANG QIAO MENG ER DUO / ZHU BIAN ZHUANG WEIJIE.
  Fuzhou Shi : Hai xia wen yi chu ban she, 2002.
  人生廊桥梦几多 / 主编庄伟杰.
  福州市 : 海峡文艺出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PL3136.R45 2002
 107. THE SETTLEMENT AND INTEGRATION OF THE CHINESE IN BRISBANE / BY GEORGE WILLIAM BEATTIE.
  Beattie, George William.
  [S.l. : S.n.], 1986.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5B42
 108. SHI JIE HUA REN JING YING ZHUAN LUE. DAYANGZHOU YU FEIZHOU JUAN.
  Nanchang : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1994.
  王蒼柏.
  黃靜.
  世界華人精英傳略. 大洋洲與非洲卷 / [作者王蒼柏, 黃靜等].
  南昌 : 百花洲文藝出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DT16.C48S45 1994
 109. SUFFERING THROUGH STRENGTH : THE MEN WHO MADE CHRISTMAS ISLAND / JOHN HUNT.
  Hunt, John.
  [Canberra] : J. Hunt, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .H8895 2011
 110. SURVIVING WITHOUT PARENTS : INDO-CHINESE REFUGEE MINORS IN N.S.W. / DIANE ZULFACAR.
  Zulfacar, Diane.
  [Kensington, N.S.W.] : School of Social Work, University of New South Wales, 1984.
  LOCATION = ul coc.
  HV640.4.A8Z85 1984
 111. 他還活着 : 澳華文壇掠影 / 何與懷著.
  何與懷, 1941-
  台北 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2010-
  LOCATION = ul coc.
  PL3123 .H42 2010 v.1
 112. TAN DANG REN SHENG, XUE ZHE QING HUAI : WANG GENGWU FANG TAN YU YAN LUN JI / ZHU BIAN LIU HONG.
  [New Jersey] : Bafang wen hua qi ye gong si, 2000.
  坦蕩人生, 學者情懷 : 王賡武訪談與言論集 / 主編劉宏.
  [New Jersey] : 八方文化企業公司, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  LA2383.H62W36 2000
 113. TRADE AND AID IN SOUTH-EAST ASIA.
  Committee for Economic Development of Australia.
  Melbourne : F.W. Cheshire, 1968-
  LOCATION = ul coc.
  HC60.C655
 114. VOLUNTARY ORGANIZATIONS IN THE CHINESE DIASPORA / EDITED BY KHUN ENG KUAH-PEARCE AND EVELYN HU-DEHART.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.V65 2006
 115. WANG GUNGWU : JUNZI : SCHOLAR-GENTLEMAN IN CONVERSATION WITH ASAD-UL IQBAL LATIF / WANG GUNGWU.
  Wang, Gungwu.
  Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  CT2808.W365 A3 2010
 116. WRITING HOME : CHINESE AUSTRALIAN PERSPECTIVES / EDITOR, JACQUELINE LO ; PRODUCTION TEAM, GEREMIE BARME ... [ET. AL.].
  Canberra ACT : Centre for the Southern Chinese Diaspora, Division of Pacific and Asian History, The Australian National University, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5W75 2000
 117. WU XIU, WU YOU [VIDEORECORDING] / BIAN DAO FENG JIAJIAN ; JIAN ZHI ZHENG HUIFANG ; XIANGGANG DIAN TAI DIAN SHI BU ZHI ZUO.
  Xianggang : Xianggang dian tai dian shi bu, 1999.
  無休無憂 [錄像資料] / 編導馮家鍵 ; 監製鄭惠芳 ; 香港電台電視部製作.
  香港 : 香港電台電視部, 1999.
  我們是這樣長大的 ; [2].
  電視節目.
  旁白: 鄧藹霖 ; 攝影: 爾超軍.
  播影日期: 1999年12月7日.
  在澳洲華人家庭成長的小孩講述他對當地的自由學習模式的看法, 其家長卻為教育的過於開放與自由感到擔憂, 認為過分的自由會令孩子散漫, 影響學習.
  粵語 ; 中文字幕.
  鄭惠芳.
  馮家鍵.
  香港電台.
  無休無憂.
  LOCATION = uctv.
  HQ767.9.W6 1999-1207
 118. XIANGGANG ZHONG WEN DA XUE CHONG JI XUE YUAN YI JIU BA WU ZHI BA LIU NIAN DU HUANG LIN XIULIAN FANG WEN XUE REN TE KAN / BIAN JI XIAO ZU DENG SHILIANG ... [DENG] ; ZHI XING BIAN JI WU RUIQING = PROCEEDINGS OF THE SIU LIEN LING WONG VISITING FELLOWS PROGRAMME, CHUNG CHI COLLEGE, THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG, 1985/86 / EDITORIAL GROUP SHU-LEUNG DANG ... [ET AL.] ; EXECUTIVE EDITOR SONIA S. H. NG.
  Huang Lin Xiulian fang wen xue ren ji hua (1985-1986 : Xianggang Zhong wen da xue Chong ji xue yuan). [Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Chong ji xue yuan, 1986.
  黃林秀蓮訪問學人計劃 (1985-1986 : 香港中文大學崇基學院).
  香港中文大學崇基學院一九八五至八六年度黃林秀蓮訪問學 人特刊 / 編輯小組鄧仕樑 ... [等] ; 執行編輯吳瑞卿 = Proceedings of the Siu Lien Ling Wong Visiting Fellows Programme, Chung Chi College, the Chinese University of Hong Kong, 1985/86 / editorial group Shu-leung Dang ... [et al.] ; executive editor Sonia S. H. Ng.
  [香港] : 香港中文大學崇基學院, 1986.
  LOCATION = ul coc.
  LG51.H59.5C572 1986
 119. XIANGGANG ZHONG WEN DA XUE AO ZHOU XIAO YOU HUI HUI XUN = NEWSLETTER : THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG ALUMNI ASSOCIATION AUSTRALIA.
  香港中文大學澳洲校友會會訊 = Newsletter : The Chinese University of Hong Kong Alumni Association Australia.
  Carlingford Court, NSW : Xianggang Zhong wen da xue Ao Zhou xiao you hui.
  Carlingford Court, NSW : 香港中文大學澳洲校友會.
  LOCATION = ul coc.
  LH7.C48X52
 120. XIAO DUI REN SHENG / [BIAN JI ZU LIU XIANHUANG ... [DENG]].
  劉先煌.
  笑對人生 / [編輯組劉先煌 ... [等]].
  維省博士山 : 維省新生會, 2001.
  Wei Sheng Boshi Shan : Wei Sheng xin sheng hui, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  QZ201.X526 2001
 121. XIAO LI GUANG GE SUI BI.
  Liu, Wei-ping.
  Sydney : Liu Weiping ; Taibei : Zong jing xiao San min shu ju.
  劉渭平.
  小藜光閣隨筆 / 劉渭平著.
  雪梨 : 劉渭平 ; 臺北 : 總經銷三民書局, 民國80[1991].
  LOCATION = ul coc.
  PL2879.W4H7
 122. XIN JIN SHAN : AODALIYA HUA REN, 1901-1921 NIAN / YANG JINFA ZHU ; YAO NAN, CHEN LIGUI YI.
  Yong, C. F. (Ching Fatt).
  Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1988.
  新金山 : 澳大利亚华人, 1901-1921年 / 杨进发著 ; 姚楠, 陈立贵译.
  上海 : 上海译文出版社, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 Y6612 1988
 123. YI MIN AOZHOU CE LUE : JIU YI NIAN ZUI XIN DING AN.
  Peng, Tiantian.
  Hong Kong : Chuang jian chu ban gong si, 1990.
  彭添添.
  移民澳洲策略 : 九一年最新定案 / 彭添添.
  香港 : 創建出版公司, 1990.
  創建文庫.
  LOCATION = hks.
  DU122.C5P45 1990
 124. YINJIE / HUANG ZHENCAI (LILLIAN NG) ZHU, WU MEIYING YI.
  Ng, Lillian.
  Taibei Shi : Zhi ku gu fen you xian gong si, 1999.
  銀姐 / 黃貞才(Lillian Ng)著, 吳玫瑛譯.
  台北市 : 智庫股份有限公司, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PR9619.3.N495 S5512 1999
 125. YOU XUE AO ZHOU / MA HUIHONG ZHU.
  Ma, Huihong.
  馬輝洪.
  遊學澳洲 / 馬輝洪著.
  香港 : 獲益出版事業有限公司, 1994.
  Xianggang : Huo yi chu ban shi ye you xian gong si, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DU105.2.M3 1994
 126. YUAN XIANG = OTHERLAND.
  Moerben : "Yuan xiang" za zhi she
  原鄉 = Otherland.
  墨爾本 : 《原鄉》雜志社
  Description based on: 總第2期([Dec.] 1996); title from cover.
  LOCATION = ul coc.
  PL2513 .Y955 1996 no.2
 127. ZHONG DA REN ZAI MO'ERBEN = THE LIFE OF CUHK ALUMNI IN MELBOURNE/ [ZUO ZHE XIANGGANG ZHONG WEN DA XUE AO ZHOU WEI SHENG XIAO YOU HUI].
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2010.
  中大人在墨爾本 = The life of CUHK alumni in Melbourne / [作者香港中文大學澳洲維省校友會].
  香港 : 天地圖書有限公司, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5 Z46 2010
 128. ZHONG XI WEN HUA ZHI JIAO HUI YU RONG HE [SOUND RECORDING] : HUA REN ZAI AOZHOU ZHI JING YAN / LIU CUNREN ZHU JIANG.
  Liu, Cunren.
  [Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue], 1986.
  柳存仁.
  中西文化之交匯與溶合 [錄音資料] : 華人在澳洲之經驗 / 柳存仁主講.
  [香港 : 香港中文大學], 1986.
  傑出學人演講集.
  粵語.
  題名據盒面.
  柳存仁教授為1986年度崇基學院黃林秀蓮訪問學人.
  崇基學院週會演講(1986年3月14日).
  LOCATION = ccu.
  LOCATION = uccst.
  DU122.C5L57 1986
 129. ZHONGGUO REN FA XIAN AOZHOU : LUN GU DAI ZHONGGUO REN DE SHI JIE GUAN / WEI JUXIAN ZHU.
  Wei, Juxian, 1898-
  Jiulong : Ji cheng tu shu gong si.
  衛聚賢, 1898-
  中國人發現澳洲 : 論古代中國人的世界觀 / 衛聚賢著.
  九龍 : 集成圖書公司, 民國 49 [1960].
  LOCATION = ul coc.
  DU97.W46

New Zealand

 1. ALIENS AT MY TABLE : ASIANS AS NEW ZEALANDERS SEE THEM / MANYING IP, NIGEL MURPHY = TONG ZHUO YI KE : NIUXILAN REN KAN YA YI / YE SONG MANYING, MAI LIZU.
  Ip, Manying.
  Aliens at my table : Asians as New Zealanders see them / Manying Ip, Nigel Murphy = 同桌異客 : 紐西蘭人看亞裔 / 葉宋曼瑛, 麥禮祖.
  Auckland, N.Z. : Penguin Books, 2005.
  Text in English and Chinese.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5I58 2005
 2. AOKELAN DE YU : YAO ZHENXIAN HAI WAI ZUO PIN JI.
  Yao, Zhenxian, 1933-
  Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she, 2008.
  姚镇贤, 1933-
  奧克兰的雨 : 姚镇贤海外作品集.
  香港 : 香港文匯出版社, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  PL2971.5.Z34 A66 2008
 3. ARROWTOWN CHINESE SETTLEMENT / [PREPARED FOR THE OTAGO GOLDFIELDS PARK BY DEPARTMENT OF CONSERVATION, DUNEDIN].
  [Otago, NZ : Department of Conservation, Dunedin, 1990].
  At head of title: Otago Goldfields Park.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5A77 1990
 4. ASTRONAUTS FROM TAIWAN : TAIWANESE IMMIGRATION TO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND AND THE SEARCH FOR A NEW LIFE / BY TIM BEAL & FARIB SOS.
  Beal, Tim.
  Wellington : Steele Roberts, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5B43 1999
 5. BEING MĀORI-CHINESE : MIXED IDENTITIES = HE MĀORI--HE HAINAMANA HE TUAKIRI AHA? = MAOLI YI HUA REN / MANYING IP.
  Ip, Manying.
  Being Māori-Chinese : mixed identities = He Māori--he hainamana he tuakiri aha? = 毛利裔華人 / Manying Ip.
  Auckland, New Zealand : Auckland University Press, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DU423.E85 I6 2008
 6. CHINESE IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND : A MULTIDISCIPLINARY APPROACH / EDITED BY JAN RYAN.
  New Delhi : New Age International Publishers : Wiley Eastern, c1995.
  LOCATION = ul coc.
  DU122.C5C45 1995
 7. THE CHINESE IN NEW ZEALAND; A STUDY IN ASSIMILATION.
  Fong, Bickleen Ng.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, 1959.
  LOCATION = ul coc.
  DU423.F6
 8. CHINESE SETTLEMENT IN NEW ZEALAND, PAST AND PRESENT ; NG FON AND HIS FAMILY IN NEW ZEALAND / BY JAMES NG.
  Ng, James, 1936-
  [New Zealnd] : Amity Centre Publishing Project, [2001].
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5N52 2001
 9. CHONG WU WANG GUO MENG / ZHANG WEIMIN ZHU.
  Zhang, Weimin, 1955-
  Xianggang : Qing sen wen hua, 2009.
  張偉民, 1955-
  寵物王國夢 / 張偉民著.
  香港 : 青森文化, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  SF428 .Z43 2009
 10. CHU ZOU NIUXILAN : YI GE MU QIN DE JIAO YU SHI YAN / YIN PING ZHU.
  Yin, Ping.
  Taibei shi : Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995.
  尹萍.
  出走紐西蘭 : 一個母親的教育實驗 / 尹萍著.
  第1版.
  台北市 : 天下文化出版股份有限公司, 1995.
  社會人文 ; 67.
  LOCATION = na.
  LOCATION = ul coc.
  PL2926.N26 C48 1995
 11. THE DRAGON & THE TANIWHA : MĀORI AND CHINESE IN NEW ZEALAND / EDITED BY MANYING IP.
  Auckland, N.Z. : Auckland University Press, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 D73 2009
 12. DRAGONS ON THE LONG WHITE CLOUD : THE MAKING OF CHINESE NEW ZEALANDER / MANYING IP.
  Ip, Manying.
  North Shore City, NZ : Tandem Press, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5I62 1996
 13. EAST BY SOUTH : CHINA IN THE AUSTRALASIAN IMAGINATION / EDITED BY CHARLES FERRALL, PAUL MILLAR AND KEREN SMITH.
  Wellington : Victoria University Press, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 E37 2005

 14. FROM URBAN ENCLAVE TO ETHNIC SUBURB : NEW ASIAN COMMUNITIES IN PACIFIC COUNTRIES / EDITED BY WEI LI.
  Honolulu : University of Hawai'i Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  E184.A75L52 2006
 15. HIDDEN HERITAGE : HISTORICAL ARCHAEOLOGY OF THE OVERSEAS CHINESE / COMPILED AND EDITED BY PRISCILLA WEGARS.
  Amityville, N.Y. : Baywood Pub. Co., c1993.
  LOCATION = ul coc.
  E184.C5H54 1993
 16. HOME AWAY FROM HOME : LIFE STORIES OF THE NEW ZEALAND CHINESE WOMEN.
  CHINESE.
  Ip, Manying.
  Hong Kong : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1994.
  譯自: Home away from home : life stories of the New Zealand Chinese women.
  葉曼瑛.
  也是家鄉 / 葉宋曼瑛著.
  香港第1版.
  香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5I612 1994
 17. IMMIGRATION AND ENTREPRENEURSHIP : CHINESE IMMIGRANT ENTREPRENEURSHIP IN NEW ZEALAND / WEIGUO LIU.
  Liu, Weiguo, 1964-
  [Palmerston North, N.Z. : Weiguo Liu], 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5L58 2005
 18. KUA YUE JIANG JIE YU WEN HUA TIAO SHI / LI YUANJIN ZHU BIAN.
  Singapore : Nanyang li gong da xue Zhonghua yu yan wen hua zhong xin : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2008.
  跨越疆界与文化调适 / 李元瑾主编.
  Singapore : 南洋理工大学中华语言文化中心 : 八方文化创作室, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .K84 2008
 19. LIANG ZHI ZHI HUAN DE AI QING : DA YANG ZHOU HUA WEN WEI XING XIAO SHUI XUAN : NIUXILAN PIAN / LING DINGNIAN BIAN.
  Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011.
  兩只指環的愛情 : 大洋洲華文微型小說選 : 紐西蘭篇 / 凌鼎年編.
  台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PL3136 .L536 2011
 20. THE ORIGINS OF CHINA’S AWARENESS OF NEW ZEALAND, 1674-1911 / WILLIAM TAI YUEN.
  Yuen, William Tai.
  Auckland, N.Z. : New Zealand Asia Institute, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5Y84 2005
 21. THE OVERSEAS CHINESE IN NEW ZEALAND / STUART WILLIAM GREIF.
  Greif, Stuart William, 1943-
  Singapore : Asia Pacific Press, 1974.
  LOCATION = ul coc.
  DU422.5.G74
 22. PING LIAN JI YI / YANG RUISHENG ZHU.
  Yang, Ruisheng.
  楊瑞生.
  憑聯寄意 / 楊瑞生著.
  香港 : 楊瑞生, 1993.
  Xianggang : Yang Ruisheng, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  PL2922.R856P56 1993.
 23. PING LIAN JI YI ZHI ER / YANG RUISHENG ZHU.
  Yang, Ruisheng.
  楊瑞生.
  憑聯寄意之二 / 楊瑞生著.
  香港 : 楊瑞生, 1995.
  Xianggang : Yang Ruisheng, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  PL2922.R856P5625 1995.
 24. QING WEN ZHAI = AZURE.
  Auckland, NZ : Qing wen zhai chu ban she.
  晴文摘 = Azure.
  Auckland, NZ : 晴文摘出版社.
  Xianggang : Yang Ruisheng, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  AP95.C4Q548.
 25. REN JIAN JING TU : NIUXILAN YI MIN JI / ZHU RONGZHI ZHU.
  Zhu, Rongzhi.
  Taibei : Shu quan chu ban she fa xing, 1996.
  朱榮智.
  人間淨土 : 紐西蘭移民記 / 朱榮智著.
  臺北 : 書泉出版社發行, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 Z58 1996
 26. SHI JIE HUA REN JING YING ZHUAN LUE. DAYANGZHOU YU FEIZHOU JUAN.
  Nanchang : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1994.
  王蒼柏.
  黃靜.
  世界華人精英傳略. 大洋洲與非洲卷 / [作者王蒼柏, 黃靜等].
  南昌 : 百花洲文藝出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DT16.C48S45 1994.
 27. TI HE YI MAO XIAN XUE XIAO : NIUXILAN DE SHAN YE JIAO YU / YIN PING, HAN DUNWEI HE ZHU = MY ADVENTURE IN THE BUSH : LETTERS FROM TIHOI VENTURE SCHOOL / BY YIN PING & WILLIAM TUN-WEI HAN.
  Yin, Ping.
  尹萍.
  堤河邑冒險學校 : 紐西蘭的山野敎育 / 尹萍, 韓敦瑋合著 = My adventure in the bush : letters from Tihoi Venture School / by Yin Ping & William Tun-wei Han.
  台北市 : 天下文化出版股份有限公司, 1997.
  Taibei shi : Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  LC119.6.Y56 1997.
 28. TRANSNATIONALISM AND MIGRATION : CHINESE MIGRANTS IN NEW ZEALAND / RAYMOND C.F. CHUI.
  Cui, Zhihui.
  [Hong Kong : Centre for Qualitative Social Research, Dept. of Sociology, Hong Kong Shue Yan University ; New York : East Asian Studies Program, Dept. of History, Pace University, 2008].
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 C85 2008
 29. TU QI YU YANG WEI : NIUXILAN YI MIN CE JI / ZHU RONGZHI ZHU.
  Zhu, Rongzhi.
  Taibei shi : Shu quan chu ban she, 1998.
  朱榮智.
  土氣與洋味 : 紐西蘭移民側記 / 朱榮智著.
  紐西蘭移民側記.
  台北市 : 書泉出版社, 1998.
  預約未來 ; 24.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5C48 1998
 30. UNFOLDING HISTORY, EVOLVING IDENTITY : THE CHINESE IN NEW ZEALAND / EDITED BY MANYING IP.
  Auckland : Auckland University Press, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5U532 2003
 31. A VIRTUAL CHINATOWN : THE DIASPORIC MEDIASPHERE OF CHINESE MIGRANTS IN NEW ZEALAND.
  Li, Phoebe H.
  Leiden ; Boston : Brill, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5 L5 2013

 32. WHOSE CULTURE HAS CAPITAL? : CLASS, CULTURE, MIGRATION AND MOTHERING / BIN WU.
  Wu, Bin, 1967-.
  Bern : Peter Lang, c2011.
  LOCATION = ul coc.
  JV9268 .W83 2011
 33. WINDOWS ON A CHINESE PAST / JAMES NG.
  Ng, James, 1936-
  Dunedin, North : Otago Heritage Books, 1993-1999.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5N5 1993
 34. YAN HUANG ZI SUN. XIN XILAN. JUAN 1 = THE STORIES OF SUCCESSFUL CHINESE PEOPLE OVERSEAS. NEW ZEALAND. VOLUME 1 / [BIAN JI JIE CHU HAI WAI HUA REN MING DIAN XI CONG SHU BIAN WEI HUI].
  [Wellington] : Xin Xilan guo ji hua ren chu ban she ; [Xianggang] : Guo ji hua ren chu ban (Xianggang) you xian gong si, 2006.
  Jie chu hai wai hua ren ming dian xi lie = Great Chinese people overseas series.
  炎黃子孫. 新西蘭. 卷1 = The stories of successful Chinese people overseas. New Zealand. Volume 1 / [編輯傑出海外華人名典系叢書編委會].
  [Wellington] : 新西蘭國際華人出版社 ; [香港] : 國際 華人出版(香港)有限公司, 2006.
  傑出海外華人名典系列 = Great Chinese people overseas series.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5Y36 2006 v.1
 35. YE SHI JIA XIANG.
  Ip, Manying.
  Hong Kong : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1994.
  譯自: Home away from home : life stories of the New Zealand Chinese women.
  葉曼瑛.
  也是家鄉 / 葉宋曼瑛著.
  香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DU424.5.C5I612 1994
 36. ZHAN CHI AOKELAN : YI GE XIANGGANG JIAO SHI DE YI MIN GU SHI.
  Lin, Shuang, 1950-.
  Xianggang : Dang dai wen yi chu ban she, 2001.
  林爽, 1950-.
  展翅奧克蘭 : 一個香港敎師的移民故事.
  香港 : 當代文藝出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = ul hks.
  DU424.5.C5 L55 2001


  回選覽頁    大學圖書館    香港中文大學
  List created on: MAR 09, 2015